มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ

มาตรการจูงใจด้านภาษีอากร (Tax Intensive)

มาตรการจ้างงานผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) สำหรับ SMEs

ดูรายละเอียด     

มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 รอบระยะเวลาบัญชี 

ดูรายละเอียด

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและลดภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SME  

ดูรายละเอียด

บริการส่งเสริมของภาครัฐ

Knowledge Exchange for Innovation

ดูรายละเอียด

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

ดูรายละเอียด     

คลังข้อมูลทางการค้าของไทย (NTR)

ดูรายละเอียด     

AEC Business center support

ดูรายละเอียด

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ดูรายละเอียด

การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

หลักประกันทางธุรกิจ

ดูรายละเอียด     

สสว. โครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs

ดูรายละเอียด

Exim Bank สินเชื่อส่งออกสุขใจ

ดูรายละเอียด