Group Assessment Activity

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ประเมินผลร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ (Group Assessment Activity)” ตามโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561