รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการทำงานกระทรวงพาณิชย์

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการรวมขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม สำนักงาน กพร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)(สพร.) โดยมีนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562